kymco Vitality, Styrskjold - hvid #1003

kymco Vitality, Styrskjold - hvid #1003